BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2875/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục mua lại hàng tạm nhập tái xuất của DNCX

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội
(Địa chỉ: Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2405/MTH-TCHQ ngày 24/5/2011 của Công tyTNHH Công nghệ MUTO Hà Nội là doanh nghiệp chế xuất (công ty) đề nghị hướng dẫnthủ tục để mua lại hàng tạm nhập là 02 bộ điều khiển Robot (02 bộ điều khiểnRobot này do Công ty mượn của Công ty Harmo.,LTD, Nhật Bản). Tiếp theo công vănsố 2205/TCHQ-GSQL ngày 16/5/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do Công ty mua lại 02 bộ điều khiển Robot đã mượn của đốitác nước ngoài và đã làm thủ tục tạm nhập, vì vậy để đảm bảo công tác quản lýcủa cơ quan Hải quan, Công ty phải thực hiện thủ tục hải quan và kê khai trêntờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đối với 02 bộ điều khiển mua lại nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh