BẢO HIỀM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------
---------
V/v: Đánh giá tác động của Thông tư 31/2011/TT-BYT đồi với quỹ BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

Ngày 11/7/2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2011/TT-BYT ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Theo đó, quyền lợi về thuốc của bệnh nhân BHYT được mở rộng với rất nhiều thuốc mới.
Để có cơ sở đánh giá tác động của Thông tư số 31/2011/TT-BYT đến chi quỹ BHYT và việc sử dụng thuốc hp lý của cơ sở KCB, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện rà soát, thống kê việc sử dụng thuốc, đồng thời báo cáo BHXH Việt Nam các nội dung sau:
1. Tổng hợp chi phí thuốc BHYT tại các cơ sở KCB 2 quý đầu năm 2011 theo Phụ lục 01/BCT-TT31 và 2 quý đầu năm 2012 theo Phụ lục 02/BCT-TT31 (kèm Công văn này).
2. Báo cáo chi tiết việc sử dụng một số thuốc mới thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT thuộc các nhóm thuốc điều trị ung thư, thuốc chống virut, thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc hỗ trợ trong điều trị viêm gan theo Phụ lục 03/BCT-TT31 (kèm Công văn này).
3. Đề xuất, kiến nghị của BHXH tỉnh trong việc thanh toán và quản lý chi phí thuốc BHYT để đảm bảo hiệu quả của quỹ BHYT (Lưu ý các thuốc chế phm YHCT có giá thành cao; chi phí nhiều; có nguồn gốc nước ngoài).
Nhận được Công văn này, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khẩn trương thực hiện, báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 26/7/2012 bằng văn bản và file dữ liệu qua hộp thư điện tử Duocvtyt@vss.gov.vn (đề nghị thống nhất đặt tên file theo têntinh_31. Ví dụ file dữ liệu của tỉnh Bình Dương thì đặt tên Binhduong_31.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, DVT (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Minh Thảo