BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2877/TCHQ-GSQL
V/v hàng tiêu dùng gửi vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PhươngPhát
 (Đ/c: 1509-37 Tôn Đức Thắng - Quận 1 - TP. HCM)

Trả lời công văn số 16.10-TCHQ/CV-XNK và công văn số17.10-TCHQ/CV-XNK ngày 15/5/2010 của Công ty về vướng mắc liên quan đến hàngtiêu dùng gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiện như sau:

1/ Về công văn số 16.10-TCHQ/CV-XNK:

Ngày 11/12/2009, Bộ Tài chính có công văn số 17433/BTC-TCHQhướng dẫn thực hiện một số biện pháp tăng cường kiểm soát nhập khẩu, trong đócó chỉ đạo không giải quyết thủ tục gửi kho ngoại quan đối với hàng hóa nhập khẩukinh doanh thuộc Danh mục hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàngtheo quy định của Bộ Công Thương, công văn này có hiệu lực kể từ ngày12/12/2009.

Việc ngày 08/01/2010, Công ty TNHH thương mại và dịch vụPhương phát mở tờ khai số 11/KNQ /NK/KV4 để gửi 303 kiện mỹ phẩm các loại vàokho ngoại quan Vimedimex, chờ tái xuất đi nước thứ ba là phù hợp với hướng dẫntại công văn số 17433/BTC-TCHQ nêu trên và công văn số 8030/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2009.Tuy nhiên, việc Công ty đề nghị được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa 127 kiệnmỹ phẩm còn lại thuộc tờ khai trên là không đúng với hướng dẫn này là không cócơ sở xem xét giải quyết.

2/ Về công văn số 17.10-TCHQ/CV-XNK:

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định về các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoạiquan, thì: Hàng hoá nhập khẩu đóng chung container, chung vận đơn, chung chủhàng được đưa vào kho ngoại quan để phân loại xuất đi nước thứ ba hoặc nhậpkhẩu vào nội địa.

Riêng mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh mục hàng tiêu dùng phảinộp xong thuế trước khi nhận hàng theo quy định của Bộ Công Thương (trong đómặt hàng mỹ phẩm), việc gửi vào kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa đểtiêu dùng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 17433/BTC-TCHQ nêu trên củaBộ Tài chính./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái