BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2879/BTC-TCHQ
V/v quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 418/UBND-TM3 ngày29/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo phiếu gửi hồ sơ số 843/VPCP-KTTH ngày 04/02/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế nộiđịa hóa xe máy năm 2001 đối với Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu QuảngNinh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 7604/BTC-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyếttồn tại về thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001, Tổ côngtác liên ngành gồm thành viên của Bộ Tài chính và các Bộ Công thương, Bộ Côngan đã thực hiện xem xét lại việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe haibánh gắn máy năm 2001 cho các doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần đầu tưvà xuất nhập khẩu Quảng Ninh - trước đây là Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh(xin gửi kèm Biên bản kết quả làm việc để Công ty được biết).

Do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh đãxác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, vì vậy để có cơ sở xử lý số tiềnthuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuếtheo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001; đề nghị Uỷ ban nhân dân hướng dẫn Công ty kiểmtra lại sổ sách, Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá và xử lýnhư sau:

Nếu khi xác định giá trị doanh nghiệp, số nợ thuế truy thulinh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001 đãtính vào nợ phải trả, làm giảm trừ vốn Nhà nước hoặc doanh nghiệp đã thực hiệntrả nợ thuế làm giảm trừ tổng tài sản trước khi chính thức chuyển thành Công tycổ phần thì không được xử lý số tiền thuế chênh lệch qua kết quả quyết toán.

Trường hợp khi xác định giá trị doanh nghiệp, Hội đồng xácđịnh giá trị doanh nghiệp đã tạm giảm trừ số nợ thuế truy thu linh kiện xe haibánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001 để xin xoá nợ thìdoanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ có liên quan gửi về Tổng cục Hải quan (số 162Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) để báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyếttheo quy định; hồ sơ bao gồm:

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện cổ phầnhoá (bản sao có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp);

- Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế về số thuế nợđọng luỹ kế đến thời điểm cổ phần hoá. Nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánhgắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001 phải có xác nhận của cơquan hải quan;

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số luỹ kế đến thờiđiểm cổ phần hoá;

- Bản tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (theophụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của BộTài chính);

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và ý kiến của Hộiđồng xác định giá trị doanh nghiệp về việc giảm trừ số nợ truy thu để xin xoánợ.

Bộ Tài chính thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vàCông ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn