NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2879/NHNN-QLNH
V/v kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối

Trong thời gian vừa qua, các Tổ chức tín dụng được phép cungứng dịch vụ ngoại hối (Tổ chức tín dụng được phép) đã có nhiều nỗ lực trongviệc hướng dẫn các tổ chức kinh tế được ủy nhiệm làm đại lý đổi ngoại tệ thựchiện các quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết địnhsố 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay bắt đầu phát sinh hiện tượng một số tổchức, cá nhân lợi dụng hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nhằm kinh doanh ngoại tệtrái phép. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổchức tín dụng được phép thực hiện một số nội dung sau:

1. Đôn đốc, hướng dẫn các Đại lý ủy nhiệm đổi ngoại tệ thựchiện nghiêm túc các quy định hiện hành về hoạt động đổi ngoại tệ.

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Đại lý đổingoại tệ do Tổ chức tín dụng được phép ủy nhiệm. Trong quá trình kiểm tra nếuphát hiện Đại lý đổi ngoại tệ vi phạm các quy định tại Hợp đồng đại lý và cácquy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số21/2008/QĐ-NHNN thì áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định hiện hành và báocáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép chịutrách nhiệm về hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ ủy nhiệm. Tùy theo tính chấtvà mức độ vi phạm của Đại lý ủy nhiệm, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biệnpháp xử lý thích hợp, kể cả việc xem xét hạn chế một số nghiệp vụ kinh doanhcủa Tổ chức tín dụng được phép.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chứctín dụng được phép nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình