BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879 TM/CSTNTN
V/v trả lời công văn số 1814/TM ngày 16/7/2001

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: SởThương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/7/2001, Sở Thương mại có công văn số 1814/TM về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh, Bộ Thương mại trả lời như sau:

1. Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 và Nghịđịnh số 08/2001/NĐ-CP ngày 02/02/2001 của Chính phủ điều chỉnh hai lĩnh vựckhác nhau: Nghị định số 11/1999/NĐ-CP quy định các điều kiện về mặt kinh tế, kỹthuật còn Nghị định số 08/2001/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992)quy định các điều kiện về an ninh, trật tự.

Mặt hàng xăng dầu và khí đốt hoá lỏng (gas) đều thuộcphạm vi điều chỉnh của 2 Nghị định trên nên người kinh doanh phải có “Giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh” và “ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh,trật tự” mới được hoạt động kinh doanh. Việc cấp hai loại giấy này đòi hỏi cácđiều kiện khác nhau, do hai ngành khác nhau thực hiện và các Nghị định trênkhông quy định sự liên quan giữa thủ tục cấp 2 loại giấy. Do đó, sau khi cóNghị định số 08/2001/NĐ-CP thì Sở Thương mại vẫn tiếp tục cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, gas với các thủ tụcbình thường theo các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/1999/NĐ-CP (nhưtrước đây khi ngành Công an thi hành Nghị định số 17/CP).

2. Về hoạt động chiết nạp khí đốt hoá lỏng (gas):

Theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày19/5/1999 của Bộ Thương mại hoạt động chiết nạp khí đốt hoá lỏng không thuộcphạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Tuy nhiên, nếu cơ sở chiết nạp khí đốt hoá lỏng bánbuôn, bán lẻ khí đốt hoá lỏng cho người tiêu dùng thì phải tổ chức cửa hàng kinhdoanh khí đốt hóa lỏng và phải thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Sở Thương mại cần có sự liên hệ với các Sở,Ban ngành liên quan (Sở Công nghiệp, Công An, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường...)để có sự phối hợp hướng dẫn kinh doanh thực hiện các thủ tục và quản lý hoạtđộng kinh doanh các mặt hàng trên theo đúng các quy định của pháp luật./.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT/VỤ TRƯỞNG VỤ CSTNTN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sáng