BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 288/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận mở điểm đấu nối từ công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại vănbản số 3436/UBND-CN ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc cho phép đấu nối đườngvào công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh; công văn số 5449/CĐBVN-GTngày 26/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam, công văn số 1823/SGTVT-KH ngày30/12/2008 của Sở GTVT Quảng Trị, công văn số 1246/CV-PC3 I-4 ngày 23/12/2008(kèm theo hồ sơ các vị trí đề nghị được mở điểm đấu nối) của Công ty Cổ phầnđầu tư điện lực 3.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vềcho phép mở 05 điểm đấu nối từ công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ ChíMinh như sau:

a, Các điểm đấu nối phục vụ khai thác, sử dụng công trìnhthuỷ điện Đakrông 1 (tại 02 vị trí):

- Km286+752 (bên phải tuyến).

- Km291+460 (bên phải tuyến).

b, Các điểm đấu nối tạm thời phục vụ thi công công trìnhthuỷ điện Đakrông 1 (tại 03 vị trí):

- Km289+413 (bên trái tuyến).

- Km 289+628 (bên phải tuyến).

- Km291+263 (bên phải tuyến).

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật các điểm đấu nối phùhợp với TCVN4054-2005 (Đường ô tô - yêu cầu thiết kế).

Chủ đầu tư các công trình sử dụng điểm đấu nối nêu trên cótrách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý đường bộ phụ trách đoạn tuyến để cóthông tin giúp cho việc thiết kế điểm đấu nối được phù hợp với điều kiện bảođảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng và bảo đảm antoàn giao thông do chủ đầu tư công trình có sử dụng điểm đấu nối chi trả.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kếkỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối; quy định cụ thể cácđiều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công và giámsát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Khu Quản lý đường bộ V;
- Sở GTVT tỉnh Quảng Trị;
- Công ty CPĐT điện lực 3;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Mạnh Hùng