BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 288/CNTT-VP
V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tưpháp giai đoạn 2009-2010, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cũng như tăng cường hơnnữa trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ cũng như cán bộ, công chức, viên chứccủa các đơn vị trong việc quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp, CụcCông nghệ thông tin đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quychế Quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1328/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phùhợp.

Cục Công nghệ thông tin đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộcBộ đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định trên và gửi về Cục Công nghệ thông tintrước 16h30 ngày 29/12/2009 để Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu, tổng hợptrình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.

(Nội dung dự thảo Quyết định trên được đăng tải tại TrangThông tin điều hành - Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến, Cục Công nghệthông tin xin được hiểu là Quý đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung các dựthảo.

Cục Công nghệ thông tin rất mong nhận được sự phối hợp củacác đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ côngtác điều hành, quản lý của Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng