THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 288/TTg-QHQT
V/v Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ai-len.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1882/BTC-TCT ngày19 tháng 02 năm 2008) về việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ai-len, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lầngiữa Việt Nam và Ai-len kèm theo công văn nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký vớiĐại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ai-len Hiệp định tránh đánh thuế hai lầngiữa Việt Nam và Ai-len.

3. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thànhcác thủ tục cần thiết cho việc ký chính thức Hiệp định trên vào thời gian thíchhợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Các Vụ TH, KTTH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng