VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2880/VPCP-NN
V/v nhập một số giống cây và giống thủy sản từ bang Queensland

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Thủy sản,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường.

Từ ngày 5 đến 12 tháng 5 năm 2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã thăm, làm việc và khảo sát tại bang Queensland, Ô-xtơ-rây-li-a. Tham gia đoàn có các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Tài chính, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Sau khi khảo sát về tình hình phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã có ý kiến như sau:

1. Bang Queensland có điều kiện khí hậu, sinh thái nhiều điểm tương tự nước ta, một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi, trồng thích hợp ở một số vùng của nước ta. Do vậy, cẩn khẩn trương nhập khẩu giống và công nghệ để nuôi, trồng khảo nghiệm, sớm có kết luận trên diện rộng.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chỉ đạo một số đơn vị của Bộ nhập khẩu giống và công nghệ sản xuất cây macadamia, một số giống cây ăn quả ôn đới chịu nhiệt, trong đó có hồng giòn Fuji, một số giống cây lâm nghiệp, trong đó có: thông lai, thông Caribaea và bạch đàn đã chọn lọc.

3. Bộ Thủy sản quyết định và chỉ đạo Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản nhập khẩu giống và công nghệ sản xuất một số giống thủy sản trong đó có: hầu, cua, ghẹ, bào ngư nhiệt đới, cá hồng, cá bống...

4. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự nhập các giống cây trồng và giống thủy sản nêu trên để nuôi trồng thử nghiệm trên diện rộng.

5. Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho việc nhập giống, công nghệ và chuyên gia (nếu cần thiết) theo đề nghị của các Bộ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự