BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2881/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng mã hiệu AI.63300.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng tỉnh An Giang;
- Công ty cổ phần cầu 7 Thăng Long.

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 12096/BGTVT-CQLXD ngày 26/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải và văn bản số502 TT/KTKHC7 ngày 24/9/2014 của Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long đề nghị hướngdẫn áp dụng định mức công tác lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giálong môn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán mã hiệuAI.63300 theo công bố tại Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xâydựng là định mức cho công tác "Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sànđạo, giá long môn", định mức cho công tác tháo dỡ được tính bằng 60%định mức lắp dựng trên. Như vậy, khi áp dụng định mức cho cả công tác lắp dựngvà tháo dỡ kết cấu thép hệ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn thì định mức đượcnhân với hệ số 1,6.

Văn bản này thay thế văn bảngửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang số 29/BXD-KTXD ngày 06/01/2014.

Bộ Giao thông vận tải, SởXây dựng tỉnh An Giang và Công ty cổ phần cầu 7 Thăng Long căn cứ hướng dẫntrên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh