BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
-------------
V/v:Rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, cả nước đã hình thành được 402 cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở), đang nuôi dưỡng trên 40.000 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 233 cơ sở ngoài công lập bao gồm cả cơ sở của các tôn giáo. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, thanh tra và phản ánh của các cơ quan truyền thông, báo chí, cho thấy một số cơ sở của các tôn giáo, cơ sở ngoài công lập chưa tổ chức, thành lập theo qui định của pháp luật; có hiện tượng cho trẻ em làm con nuôi chưa đúng quy trình, thủ tục quy định tại Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn; điều kiện cơ sở vật chất, diện tích phòng ở của đối tượng chưa bảo đảm quy định; nhân viên quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc các đối tượng, trong đó có trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo:
1. Tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi bảo đảm các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập chăm sóc từ 10 đối tượng trở lên phải thực hiện thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo đúng quy định.
3. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tăng cường công tác quản lý đối tượng từ việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đối tượng, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
4. Đối với các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc đối tượng, cần bàn bạc, thống nhất với cơ sở theo hướng tiến hành phân loại, bàn giao về địa phương những đối tượng có địa chỉ cụ thể; lập danh sách các đối tượng không xác định được địa chỉ để xem xét, đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập của tỉnh, thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng. Bảo đảm số lượng đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên làm công tác chăm sóc hiện có.
5. Tổ chức thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở ngoài công lập theo quy định của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả rà soát, chấn chỉnh các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 31/8/2014./.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục BTXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?