NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2881/NHNN-QLNH
V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Theo quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèmtheo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhànước, các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quy định vềđiều kiện và địa điểm nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này. Tuy nhiên, trênthực tế có nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu đổingoại tệ trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP ngày28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối, trênlãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cưtrú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trườnghợp được phép theo quy định. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều tổ chức đã viphạm quy định này, ảnh hưởng tới chủ trương khắc phục tình trạng đô la hóa,thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoạitệ sai quy định và hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép. Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam trân trọng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm traviệc quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ, các hành vi muabán ngoại tệ trái phép của các tổ chức và cá nhân và xử lý những trường hợp viphạm theo quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước xin gửi kèm danh mục các đối tượng đượcquảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Namvà sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cung cấp danh sáchcác tổ chức được làm Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn để Quý Ủy ban phối hợpchỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình