BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2881/TC-TCĐN
V/v phương pháp cung cấp tín dụng hàng hoá cho Lào

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 0858/TM-CATBD ngày 07/3/2003 của Bộ Thương mại đề nghị tham gia ý kiến về phương án cung cấp tín dụng hàng hoá cho Lào, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có tham gia tại công văn số 13920/TC-TCĐN ngày 19/12/2002 và tiếp tục bảo lưu ý kiến tại công văn nói trên về các nguyên tắc xác định phương án tín dụng. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển để thực hiện hợp đồng với Bạn. Phương án 2 của dự thảo chỉ thực hiện được với điều kiện phần vốn nhận từ Quỹ hỗ trợ phát triển là tín dụng ưu đãi (vì Qũy hỗ trợ phát triển không có chức năng cấp phát ngân sách) và phần vốn vay từ các ngân hàng thương mại là theo các điều kiện tín dụng thông thường. Ngoài ra tại công văn số 655/VPCP-KTTH ngày 17/02/2003 Văn Phòng Chính Phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thương mại làm việc với Lào để có đề nghị chính thức của Bạn về phương án cung cấp tín dụng hàng hoá. Tuy nhiên, công hàm số 0164/NgT ngày 10/02/2003 của Bộ Thương mại Lào thỉ thông báo danh mục hàng hoá. Vì vậy, Bộ Thương mại cần tiếp tục tìm hiểu ý định cụ thể của phía Lào về phương thức cung cấp tín dụng để tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Bộ Thương mại căn cú vào ý kiến tham gia đã được đề cập trong công văn số 13920/13920/TC-TCĐN ngày 19/12/2002 và ý kiến trên đây của Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm