BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2881/TCT-DNL
V/v: khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1384/CT-HTrngày 15/1/2014 của Cục thuế TP. Hà Nội xin ý kiến về việc hoàn thuế GTGT củaCông ty TNHH Viettel overseas (sau đây viết tắt là VTO). Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 và khoản 1 điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 củaBộ Tài chính, quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với bán hàng hóalà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho ngườimua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...”.

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừthuế GTGT đầu vào là:

“a) Có hóa đơngiá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa,dịch vụ mua vào...

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối vớihàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dướihai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”.

Tại điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/1/2012 của Bộ Tài Chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là:

“1. Có hóa đơngiá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa,dịch vụ mua vào ...

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối vớihàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóanhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dướihai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT...”.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tạiCông ty TNHH Viettel Overseas (VTO), đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Chicục thuế Quận Cầu Giấy xử lý cụ thể việc hoàn thuế GTGT của Công ty VTO theođúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hà Nội biếtvà thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường