BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2882/BGDĐT-GDĐH
V/v góp ý dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học,các trường cao đẳng.

Thực hiện Chươngtrình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Danh mục giáodục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mới thay thếDanh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theoThông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ banhành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Để hoàn thiện Danhmục, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trìnhđộ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để lấy ý kiến của các cơ sở đào tạo. Đềnghị các cơ sở đào tạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Rà soát mã số,tên ngành, chuyên ngành (tiếng Việt và tên tiếng Anh), vị trí các ngành, chuyênngành theo các trình độ đào tạo trong Dự thảo Danh mục; đề nghị chỉnh sửa, bổsung và nêu rõ lý do (nếu có).

2. Đề nghị bổ sungcác ngành, chuyên ngành đào tạo thí điểm đã được cơ sở giáo dục, đào tạo đánhgiá kết quả đào tạo thí điểm (kèm theo bản sao Quyết định cho phép đào tạo thíđiểm, văn bản đánh giá kết quả đào tạo thí điểm và đề nghị bổ sung của cơ sởđào tạo, nếu có).

Văn bản đề nghịcủa Cơ sở đào tạo gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 ĐạiCồ Việt, Hà Nội trước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Trân trọng!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Thị Kim Phụng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2882/BGDĐT-GDĐH 2015 dự thảo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng đại học