NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2882/NHNN-QLNH
V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Bộ Công anBộ Công Thương

Theo quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ banhành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước, các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quyđịnh về điều kiện và địa điểm nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này. Tuynhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt độngthu đổi ngoại tệ trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CPngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối,trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo củangười cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một sốtrường hợp được phép theo quy định. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều tổ chứcđã vi phạm quy định này, ảnh hưởng tới chủ trương khắc phục tình trạng đô lahóa, thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giábằng ngoại tệ sai quy định và hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, Ngân hàng Nhànước Việt Nam đề nghị Quý Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra việc quảngcáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ, các hành vi mua, bán ngoạitệ trái phép của các tổ chức và cá nhân và xử lý những trường hợp vi phạm theoquy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước xin gửi kèm danh mục các đối tượngđược quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ ViệtNam và sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cung cấpdanh sách các tổ chức được làm Đại lý đổi ngoại tệ trên từng địa bàn để Quý Bộphối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của QuýBộ./.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình