BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các trường và đơn vị trực thuộc BộGiáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3250/VPCP-KTTH ngày 24/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh mởrộng phạm vi xem xét chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 theoý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 411/UBTVQH13 -TCNS ngày16/4/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 5319/BTC-NSNN ngày 02/5/2013 hướngdẫn về xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013 (có bản sao công văngửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào hướngdẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 5319/BTC-NSNN nói trên, rà soát các nhiệmvụ được chuyển sang năm sau không phải xét chuyển, các nhiệm vụ phải đề nghịcấp có thẩm quyền xét chuyển, trong đó lưu ý một số nội dung sau đây:

1. Đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền không phảixét chuyển: Chậm nhất đến hết ngày 15/5/2013, đơn vị sử dụng ngân sách đốichiếu số dư dự toán với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDT banhành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC Căn cứ kết quả đối chiếu số dư dựtoán, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm thực hiện chuyển số dư dựtoán ngân sách năm trước sang dự toán năm sau.

2. Đối với các trường hợp phải xét chuyển của cơ quan cóthẩm quyền: Các đơn vị thực hiện rà soát các nhiệm vụ còn dư kinh phí năm 2012thuộc đối tượng phải xét chuyển chưa báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trướcngày 01/3/2013 thì phải thực hiện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước giao dịch theoBiểu số 02/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC kèm hồ sơ tàiliệu có liên quan đến việc xét chuyển số dư để gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (VụKế hoạch-Tài chính) trước ngày 11/5/2013 để kịp thời tổng hợp báo cáo BộTài chính. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có báo cáo về số dư kinh phíthuộc đối tượng phải xét chuyển, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về sốdự toán bị hủy không hoàn thành nhiệm vụ, số dự toán bị hủy ngân sách nhà nướcsẽ không cấp lại.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu công văn số 5319/BTC-NSNN củaBộ Tài chính để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khókhăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (quaVụ Kế hoạch-Tài chính) để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ