BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2884/TM-AM
V/v: Thông tin về thủ tục xuất khẩu hàng thực phẩm sang Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

Phúc đáp công văn số 1076/IN-KTTH ngày 20 tháng 06 năm 2003 của Công ty xuất nhập khẩu Intimex, Bộ Thương mại xin trả lời như sau:

Theo Đạo luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm của Hoa Kỳ cũng như các điều luật có liên quan khác, tất cả thực phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ, trừ một số loại thịt và gia cầm, đều phải chịu sự kiểm tra của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa kỳ (FDA).

Thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như thực phẩm trong nước của Mỹ: đảm bảo sạch, lành tính, an toàn và được sản xuất trong các điều kiện vệ sinh. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm nhập khẩu còn phải có nhãn mác trung thực, đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh. Những quy định chi tiết về tiêu chuẩn thực phẩm, yêu cầu nhãn mác được cung cấp tại:

Thủ tục chung khi nhập khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ như sau: Nhà nhập khẩu trình thông báo nhập hàng cùng với giấy cam kết nộp thuế cho Hải quan Hoa Kỳ. Hải quan Hoa Kỳ sẽ thông báo cho FDA để cơ quan này quyết định xem lô hàng có được chấp nhận không. Nếu FDA không muốn kiểm tra thi lô hàng sẽ được phép vào Hoa Kỳ. Thường thi FDA sẽ kiểm tra lô hàng. Trong trường hợp đó, một đại diện của FDA sẽ lấy mẫu lô hàng đem phân tích tại phòng thí nghiệm của FDA. Nếu qua phân tích thấy hàng thực phẩm đáp ứng đủ điều kiện, lô hàng sẽ được phép đưa vào lưu thông tại Hoa Kỳ. Nếu không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, hàng hoá sẽ không được phép nhập. Tuy nhiên, trước khi quyết định không cho nhập được đưa ra, nhà nhập khẩu cũng có cơ hội tranh biện về việc tuân thủ tiêu chuẩn của hàng hoá hoặc nộp đơn xin chỉnh sửa sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn. Thủ tục chi tiết xem tại:

Gần đây Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Sẵn sàng Đối phó với Khủng bố Sinh học và An ninh Y tế Cộng đồng năm 2002, Phần III của Đạo luật này liên quan tới bảo vệ an ninh và an toàn trong cung cấp dược phẩm và thực phẩm, bao gồm 4 quy định chính: Đăng ký; Thông báo về lô hàng; Thu giữ hc; Lưu giữ hồ sơ (Section 303, 305, 306, 307). Trong đó 2 quy định đầu phải thực hiện trước ngày 12/12/2003. Những quy định này hiện còn đang trong giai đoạn dự thảo lấy ý kiến, FDA dự định sẽ công bố các quy định chính thức không chậm quá ngày 12/10/2003 và Đạo luật sẽ có hiệu lực từ 12/12/2003. Thông tin về các quy định mới của FDA xem tại:

Công ty xuất nhập khẩu Intimex cần liên hệ phối hợp chặt chẽ với đối tác Hoa Kỳ để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của FDA.

Công ty cũng có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm thông tin. Địa chỉ trang web của Thương Vụ: , email: .

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỆT-MỸ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Dương