BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2884/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam
(Địa chỉ: Số 38, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 0805KT/LVH- 2013/CV ngày 14/05/2014 của Công ty TNHH Quản lý vàĐầu tư Logitem Việt Nam về việc ưu đãi giảm 30% thuế TNDN cho thu nhập từ lãitiền gửi. Về vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị trongBộ Tài chính và báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm e Điều1 Mục 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhânáp dụng cho năm 2011 quy định:

“e) Số thuế thunhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản nàykhông bao gồm số thuế bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinhdoanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinhdoanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ hoạt độngkhai thác, chế biến khoáng sản.”

- Tại điểm a Điều4 Mục 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn chotổ chức và cá nhân áp dụng cho năm 2012 quy định:

“4. Không ápdụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệpnhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số; bất động sản, chứng khoán; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuấthàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợpdoanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vựcthì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm không bao gồm số thuế tính trên phầnthu nhập từ hoạt động kinh doanh kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.”

- Tại tiết a mục 3Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính và khoản 6Điều 7 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chínhquy định về thu nhập khác bao gồm:

“6. Thu nhập từlãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí kháctrong hợp đồng cho vay vốn.

- Trường hợpkhoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trảlãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thunhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Trường hợpkhoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trảlãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phân chênh lệch còn lại giảm trừ vàothu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Theo các quy địnhtại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và Thông tư số 140/2012/TT-BTCngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảmkhông bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động tài chính, ngânhàng.

Theo các hướng dẫntại tiết a mục 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 và khoản 6Điều 7 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính,trường hợp trong năm 2011, năm 2012 Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem ViệtNam có phát sinh khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và khoản thu nhập nàykhông thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012của Bộ Tài chính thì thu nhập từ lãi tiền gửi là phần chênh lệch còn lại saukhi bù trừ giữa khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng trừ đi khoản chi trả lãitiền vay theo quy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ CĐKT, Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn