BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2885/BGDĐT-CTHSSV
V/v: báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

Để đánh giá hiệu quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về việc "Tăng cường phối hợp nhà trường, giađình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên" và Quyếtđịnhsố 60/2008/QĐ-BGDĐ ngày 5/11/2008 “Quy địnhTổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáodục đại học và trung cấp chuyên nghiệp” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với công tác giáodục toàn diện cho học sinh, sinh viên hiện nay; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịcác Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức sơ kết và báo cáo việc thực hiện Chỉ thị71/2008 và Quyết định 60/2008 với các nội dung như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện đối với hai văn bản nêu trên:

- Các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai,chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường trong việcthực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 thuộc phạm vi quản lý; tham mưucho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ban,ngành, tổ chức đoàn thể triển khai Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008.

- Các đại học, học viện, các trường đại học, caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉthị 71/2008 và Quyết định 60/2008 hàng năm như thế nào.

2.Đánh giá hiệu quả bước đầu các hoạt độngđã triển khai; đánh giá tính thiết thực, sự phù hợp và tác động của Chỉ thị71/2008, Quyết định 60/2008 trong thực tiễn hiện nay.

3. Những khó khăn, tồn tại và bàihọc kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các Sở và cácNhà trường.

4. Kiến nghị, đề xuất trong thờigian tới.

Nhận được công văn này, đề nghịQuý đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá theo từng văn bản cụ thể và báo cáo kết quảbằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo, (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 ĐạiCồ Việt, Hà Nội; bản mềm gửi theo địa chỉ email: vdbinh@moet.edu.vn trước ngày 15/6/2013.

Chi tiết xin liên hệ: Số điện thoại04.38681598; 0975.393699 (Đ/c Bình).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT. Trần Quang Quý (để b/c)
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC
HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh