BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2885/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thiết bị phòng thí nghiệm - bể thử mô hình tàu thủy

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Viện Khoa học công nghệ tàu thủy
(Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 135/VKCT-QLCDAngày 22/4/2013 của Quý Viện (do Văn phòng Bộ Tài chính chuyển đến) về việc đềnghị được giải tỏa lô hàng 35 container thiết bị phòng thí nghiệm bể thử môhình tàu thủy về bảo quản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn nêu trên, Quý Việnkhông đề cập đến vướng mắc về thủ tục hải quan trong việc nhập khẩu lô hàng.Theo nội dung công văn trên thì tại thời điểm tháng 4/2013 lô hàng đã đượcthanh toán và có chứng từ gốc để làm thủ tục hải quan. Như vậy, về thủ tục hảiquan nhập khẩu lô hàng không có vướng mắc. Khó khăn của Quý Viện là không cókinh phí để chi trả lưu kho, bãi và chi phí khác để được nhận hàng về bảo quản.

Do đó, để tránh gây tổn thất hànghóa và làm tăng phát sinh chi phí kho bãi, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Việnkiểm tra lại sự việc và liên hệ với cơ quan chức năng liên quan có thẩm quyềnđể được giải quyết theo đề nghị. Trường hợp vướng mắc về thủ tục hải quan, đềnghị Quý Viện có văn bản phản ảnh rõ gửi về Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hảiquan xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để QuýViện được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh