BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2886/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu xe mô tô của đối tượng ngoại giao

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 570/HQĐNg-GSQL ngày 02/6/2011 của CụcHải quan thành phố Đà Nẵng về việc tạm nhập khẩu xe mô tô của đối tượng ngoạigiao, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ điểm 2, mục IVThông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhậpkhẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại để giảiquyết thủ tục cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe mô tô hiệu Honda VTX, dung tích xilanh 1.300cc cho bà Chanthaphomma - nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dânchủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵngbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh