BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2886/TCHQ-TCCB
V/v tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

Ngày 22/5/2013, Bộ Tài chính có công văn số 6410/BTC-TĐKT hướng dẫn chương trình, kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 65năm ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong ngành Tài chính.

Ngày 06/2/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 826/TCHQ-TCCB quán triệt hưởng ứng Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vềthi đua yêu nước.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trựcthuộc Tổng cục Hải quan tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động tại đơn vị nội dung công văn số 6410/BTC-TĐKT Đồng thời, các đơn vị chủ động triển khai các hoạt động văn - thể - mỹ nhằm tạokhí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng và ý nghĩa công tác thi đua khenthưởng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ được giao.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị triển khaithực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB-TĐKT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình