ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2886/UBND-ĐTMT
V/v thực hiện Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP;
- Ban Quản lý Khu Nam;
- Cục Thuế thành phố;
- Viện Nghiên cứu phát triển thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Tiếp nhận Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung mộtsố nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư nêu trên vàrà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các quy định đã ban hành tráivới quy định của Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT (ĐTMT-C).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài