BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2887/TCT-TNCN
V/v xin miễn nộp tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập cao

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2010

Kínhgửi: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA)
(Địa chỉ: 472 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 278/TT-QLLĐngày 17/6/2010 của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) về việc xinmiễn nộp tiền phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời điểm trước ngày01/07/2004

- Tại điểm 3, Điều 21 Pháp lệnhsố 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thuế thunhập đối với người có thu nhập cao quy định:

“3. Cá nhân, tổ chức nộp chậmtiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý vềthuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn bịphạt 0,1% số tiền nộp chậm.”

- Tại khoản 1, mục IV Thông tưsố 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/01 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì:

“……..

Trường hợp không đăng ký, kêkhai hoặc kê khai không trung thực, không nộp thuế hoặc chậm nộp tiền thuế thìsẽ bị xử lý như quy định Điều 21 của Pháp lệnh Thuế thu nhập. Đối với ngườinước ngoài, có thể bị hoãn cấp thị thực xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh nếuchưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định tại Khoản2 Điều 7 Pháp lệnh Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoàitại Việt Nam.”

2. Thời điểm trước ngày01/07/2007.

- Tại điểm 1.3, khoản 1, mục VI,Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhnghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, hướng dẫn:

“Cá nhân, tổ chức nộp chậm tiềnthuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuếthì ngoài việc phải nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày chậm nộp còn bị phạt0,1% số tiền nộp chậm”.

- Tại khoản 1, Mục II phần DThông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ hướng dẫn về việc xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn:

“a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạtphải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 10 ngày, kểtừ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…

b) Nếu cá nhân, tổ chức bị xửphạt không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn qui định tại điểm a nêu trên thìbị cưỡng chế thi hành;”

3. Thời điểm từ ngày 01/7/2007.

- Tại điều 106 Luật Quản lý thuếsố 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“- Người nộp thuế có hành vichậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thờihạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xửlý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngàytính trên số tiền thuế chậm nộp.

…”

- Tại Mục XIII, phần E Thông tưsố 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý viphạm pháp luật về thuế hướng dẫn:

“- Người nộp thuế bị xử phạt viphạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuếtrong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bấtkhả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bịthiệt hại.

…”

Căn cứ các hướng dẫn tại các vănbản nêu trên, trường hợp Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng chậm nộp tiền thuếTNCN giai đoạn từ năm 2002 cho đến hết năm 2008 và Cục Thuế thành phố Đà Nẵngthực hiện xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế là đúng theo quy định củapháp luật về thuế. Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng không thuộc đối tượngđược miễn xử phạt chậm nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Trungtâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương