BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2888/TCT-CS
V/v: chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải.
(201 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 823/CT-KT2 ngày 08/5/2014 của Cục Thuếthành phốHải Phòng và công văn số 496/CNH ngày 06/5/2014 củaCông ty cổ phần Cảng Nam Hải về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN. Về vấn đềnày, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.2, mụcI, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh:

2.2.Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợpsau:

a) Doanh nghiệpthành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định củapháp luật;

b) Doanh nghiệpthành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trườnghợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệpnhà nước;

c) Doanh nghiệptư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanhnghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể vàkhông có thay đổi về ngành nghề kinhdoanh trước đây.

d) Doanh nghiệptư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mớithành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theopháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người cósố vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinhdoanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặcngười có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giảithể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đếnthời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Dự án đầu tư làtập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tưtheo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Theo hồ sơ của Cụcthuế và của Công ty gửi thì:

- Công ty Cổ phầnCảng Nam Hải được thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lầnđầu số 0203003188 ngày 08/6/2007.

- Theo hợp đồng nguyên tắc ký ngày 06/4/2007 có nêu:Các bên đồng ý cùng hợp tác đầu tư thành lập một công ty cổ phần (Công ty cổphần cảng Nam Hải) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Lê Chân.

- Theo công văn số 1502/KHĐT-ĐKKD ngày 22/10/2007 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng gửiUBND thành phố Hải Phòng có kiến nghị Công ty cổ phần cảng Nam Hải sẽ phải tiếnhành các thủ tục (về đất đai, xây dựng, môi trường...) để triển khai dự án Cảngtổng hợp Lê Chân (mới) nếu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Tại Giấy chứngnhận đầu tư lần đầu số 02121000229 ngày 11/11/2008 của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần CảngNam Hải có nêu: Hủy bỏ chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Nam Hải do Công ty TNHHSông Hằng làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuậntại văn bản số 2713/UBND-XD ngày 16/5/2006 và giao cho công ty Cổ phần Cảng NamHải thực hiện dự án Xây dựng Cảngtổng hợpLê Chân.

Căn cứ theo quyđịnh nêu trên và theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và Công ty thì: Côngty Cổ phần Cảng Nam Hải được thành lập lần đầu từ ngày 8/6/2007 do 03 cổ đôngsáng lập là Công ty Cổ phần dịch vụ Hòa Bình Xanh, Công ty Cổ phần Đại lý liênhiệp vận chuyển, Công ty TNHH Sông Hằng. Khi bắt đầu thành lập Công ty cổ phầnCảng Nam Hải, công ty đã có dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Lê Chân. Tạigiấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 02121000229 ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp choCông ty cổ phần Cảng Nam Hải có nêu: Hủy bỏ chủ trương đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Lê Chân do Công ty trách nhiệm hữu hạnSông Hằng làm chủ đầu tư được Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng chấp thuận tại Văn bản số 2713/UBND-XD ngày 16/5/2006 và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng NamHải thực hiện dự án này.

Như vậy, trường hợp của Công ty Cổ phần Cảng Nam Hảikhông phải là nhận chuyển nhượng dự án đầu tư từ Công ty TNHH Sông Hằng mà đượcUBND Thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, làm chủ đầu tư thựchiện dự án Cảng tổng hợp Lê Chân (sau này đổi tên là Cảng Nam Hải). Trường hợp nếu Công ty Cổ phần Cảng Nam Hảiđược thành lập với mục tiêu duy nhất là đầu tư xây dựng dự án cảng Lê Chân, khibắt đầu thành lập doanh nghiệp Công ty đã có dự án đầu tư xây dựng cảng LêChân, dự án Cảng Lê Chân do Công ty triển khai thực hiện là dự án lần đầu, duynhất của Công ty từ khi Công ty được thành lập thì trường hợp của Công ty khôngthuộc các trường hợpnêu tại khoản 2.2,mục I, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêutrên. Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơsở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo các điều kiện thực tế Công tyđáp ứng.

Đề nghị Cục Thuếthành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN và điều kiện thực tế đáp ứng củaCông ty để hướng dẫn đơn vị theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn