TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu.

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân hàng Industrial bank of Korea - chi nhánh TP.HCM.
Địa chỉ: Phòng 604, Diamond Plaza, Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM.
MST: 0305481900

Trả lời văn bản ngày 25/12/2012 của Chi nhánh Ngân hàng vềthuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về Luật Quản lý thuế:

“Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, ngườinộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫngây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơkhai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, khôngphụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trướckhi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanhtra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS banhành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổsung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh mẫu số 01/KHBS );

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trìnhkhai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từngphần cụ thể tại Thông tư này.

c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuếlàm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vàohồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặcnộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộpcăn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậmnộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghịđịnh số 98/2007/NĐ-CP

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác địnhkhông đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậmnộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày12/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việtnam (có hiệu lực từ ngày 27/05/2012):

“Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kếttrước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuếTNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tươngứng tại thời điểm ký kết hợp đồng, trừ các trường hợp sau:

...

Đối với các Hợp đồng nhà thầu, hợp đồng thầu phụ cung cấpdịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế TNDN hoặc những hợp đồng vaythuộc đối tượng không chịu thuế TNDN đối với lãi tiền vay theo quy định tạiThông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, nay thuộc đốitượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư này thì áp dụng theoquy định tại Thông tư này kể từ ngày 01/3/2012.

Đối với các Hợp đồng nhà thầu, hợp đồng thầu phụ đang ápdụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế theo quy định tại cácThông tư trước đây cao hơn tỷ lệ tại Thông tư này thì áp dụng tỷ lệ tại Thôngtư này kể từ ngày 01/3/2012.”

- Căn cứ Công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cụcThuế hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

“... trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng vay vốn với Nhàthầu nước ngoài, có phát sinh khoản lãi vay phải trả cho nhà thầu nước ngoàithuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC vàThông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên thì việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đốivới lãi tiền vay của nhà thầu nước ngoài thực hiện như sau:

+ Lãi tiền vay phải trả phát sinh trước ngày 01/03/2012 theoquy định của Hợp đồng vay: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 10%(dù thời điểm thanh toán sau ngày 01/03/2012) theo quy định tại Thông tư số134/2008/TT-BTC nêu trên.

+ Lãi tiền vay phát sinh kể từ ngày 01/03/2012 theo quy địnhcủa Hợp đồng vay: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 5% theo hướngdẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Chi nhánh Ngânhàng theo trình bày có phát sinh khoản lãi phải trả từ ngày 15/02/2012 đến ngày14/03/2012 theo hợp đồng vay ký trước ngày 01.03.2012 thì áp dụng tỷ lệ % thuếTNDN trên doanh thu tính thuế là 10% (dù thời điểm thanh toán sau ngày 01.03.2012)theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31.12.2008 của Bộ Tài chính,đối với khoản lãi phải trả phát sinh từ ngày 01.03.2012 trở đi áp dụng tỷ lệ %thuế TNDN là 5% theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC

Trường hợp trước đây Công ty lập hồ sơ khai thuế không đúng theoquy định nêu trên thì Công ty lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh theo hướngdẫn tại Khoản 5 Điều 9 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Ngân hàng biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 2;
- P. PC;
- Web;
- Lưu: VT, TTHT.
7-74 (09.01.2013).Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga