BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu kinh tế xuất sang Campuchia

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 24/HQTN-NV ngày 06/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo việcthực hiện quản lý đối với hàng hóa xuất sang Campuchia phải nộp tờ khai nhậpkhẩu do Hải quan Campuchia làm thủ tục cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan, hồ sơ hảiquan:

- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh TâyNinh thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16, Điều 22 Luật Hải quan; Điều 7,Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 12, Điều59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Đối với ý kiến của Ban 127 tỉnhTây Ninh về việc không tiến hành làm thủ tục nếu doanh nghiệp không xuất trìnhđược tờ khai nhập khẩu của Campuchia là không đúng quy định tại Luật Hải quanvà các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáorõ với UBND tỉnh Tây Ninh, Ban 127 tỉnh Tây Ninh để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Về công tác chống buôn lậu, gianlận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới:

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạoĐội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì chịu tráchnhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soátchặt chẽ các khu vực hải quan quản lý, nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêmcác hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Quá trình thực hiện nếu có vướngmắc kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục GSQL; Cục ĐTCBL) để có chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Tây Ninh (để phối hợp);
- Ban 127 tỉnh Tây Ninh (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh