BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc TT miễn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phốHải Phòng.
(Số 159 Lê Hồng Phong, Phường Đông Hải, Hải An, TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 7401/HQHP-GSQLngày 20/10/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc liênquan đến việc bổ sung tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của Trường Caođẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc Uỷ ban nhân dân tỉnh NghệAn đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu thuộc tiểu dự ánTrung tâm đào tạo kỹ thuật làm bánh Cj tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Côngnghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, ngày 01/11/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6496/TCHQ-TXNK trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

2. Tại Khoản 4, khoản 5 Điều 14Thông tư số 128/2013/TT-BTC đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan(tại đây được hiểu là của Chi cục Hải quan) trong trường hợp người khai hảiquan khai bổ sung hồ sơ hải quan nhưng quá hạn 60 ngày như sau:

"Trường hợp người khai hảiquan, người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ hải quan đã nộp có sai sót; tự giáckhai báo trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tạitrụ sở của người nộp thuế nhưng quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờkhai hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơquan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợppháp của việc khai báo thì xử lý như sau:

a) Người khai hải quan, người nộpthuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung hướng dẫn tại khoản 2,khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này; nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền chậm nộptính theo thời hạn nộp thuế của tờ khai được khai bổ sung đến ngày thực nộpthuế, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan;

b) Cơ quan hải quan có trách nhiệmtiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người khai hải quan, người nộp thuế nhưtrường hợp khai bổ sung hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều này; xử phạt vi phạmhành chính theo quy định và ghi chú vào văn bản khai bổ sung về việc xử phạt.Trường hợp tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì cơ quan hải quanhoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 Thông tư này”.

3. Tại mục d3 Điều 11 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính có quy định về hủy tờ khai hảiquan đối với tờ khai hải quan đăng ký không đúng loại hình hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu. Trong trường hợp này chỉ được hủy tờ khai trước thời điểm kiểm trathực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

Do đó, trách nhiệm kiểm tra xử lý hồsơ khai bổ sung tờ khai xác nhận viện trợ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuậtCông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan cửa khẩucảng Hải Phòng Khu vực I.

4. Về các nội dung bất hợp lý nêutại công văn số 7401 nêu trên của Cục Hải quan Hải quan Hải phòng (lô hàng đãđược làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, trên tờ khai thểhiện phương thức thanh toán là TT và thông tin trên tờ khai xác nhận viện trợhàng hóa nhập khẩu số 64/05/XNVT của Bộ Tài chính không thể hiện các thông tinnhư vận đơn, hợp đồng, Invoice và Packing List không có số) thì Chi cục Hảiquan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I phải làm việc trực tiếp với người khaihải quan để kiểm tra xác định và quyết định cụ thể có chấp nhận khai bổ sung làhàng viện trợ hay không.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòngchỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I căn cứ các quy địnhnêu trên và căn cứ thực tế hồ sơ trả lời Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Côngnghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là lô hàng có được chấp nhận là hàng viện trợ haykhông đê áp dụng chính sách thuế nhập khẩu phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng