THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TTg-KTN
V/v mở rộng KCN Long Hậu và điều chỉnh diện tích KCN Đông Nam Á, tỉnh Long An.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Long An tại văn bản số 139/UBND-CN ngày 13 tháng 01 năm 2009; ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 636/BKH-QLKKT ngày 03 tháng 02 năm 2009 vàcủa Bộ Xây dựng tại văn bản số 188/BXD-KTQH ngày 17 tháng 02 năm 2009 về việcđầu tư khu công nghiệp Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích khu công nghiệpĐông Nam Á, tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổsung các khu công nghiệp của tỉnh Long An tại Danh mục các khu công nghiệp dựkiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ như sau:

- Mở rộng khu công nghiệp Long Hậuvới diện tích 109 ha;

- Điều chỉnh diện tích khu côngnghiệp Đông Nam Á từ 106 ha lên 396 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhLong An chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lập và thực hiện Dự án đầu tư cáckhu công nghiệp nêu trên phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quảsử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Long An;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng