ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/UBND-VP V/v cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021

Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi xem xét Tờ trình số 91/TTr-SGDĐT ngày 28/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tờ trình số 192/TTr-SLĐTBXH ngày 28/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống; học sinh, sinh viên, học viên tại các các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch học trực tuyến hoặc học bù cho học sinh, sinh viên và học viên để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020-2021./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (30).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái