VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 289/VPCP-KTN
V/v hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn 12736/BCT-NL ngày 17 tháng 12 năm 2009) về việc thực hiện dự án Nhàmáy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty cổphần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân3 trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân theo hình thức BOT như đề xuất của Bộ CôngThương tại công văn nêu trên

2. Giao Bộ Công Thương ký Biên bảnghi nhớ phát triển dự án (MOU) với VTEC.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đàm phán các hợpđồng với VTEC theo quy định pháp luật hiện hành

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phốihợp với VTEC trong việc triển khai các hạng mục liên quan đến cơ sở hạ tầngdùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý