ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/UBND-VX
V/v Tăng cường công tác quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 10/8/2015của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họpBan Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và công văn số 5697/BCĐTƯVSATTP ngày 06/8/2015 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về việctăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thựcphẩm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủtrì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố và các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệthống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch; rà soát, điều chỉnh lạiquy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý, ban hành, chính sách hỗ trợ cụ thể về xâydựng mới các cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm (ATTP)tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi cho các cơ sở giết mổ tập trung côngnghiệp, bán công nghiệp và tập trung thủ công.

Xử phạt nghiêm các các cơ sở, điểm giết mổ gia súc,gia cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh theo quy định, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố xây dựng lộ trình từng bước giảm dần các điểm, hộ giếtmổ thủ công nhỏ lẻ trong dân cư và chợ truyền thống không đáp ứng yêu cầu về vệsinh thú y, ATTP và vệ sinh môi trường.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở CôngThương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông,Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liênquan tăng cường thông tin, tuyên truyền về ATTP, phòng, chống ngộ độc thựcphẩm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP để nâng cao trách nhiệmcủa các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, ngườitiêu dùng thực phẩm.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sởsản xuất, kinh doanh, thực phẩm, đặc biệt là cơ sở sản xuất, kinh doanh thựcphẩm ăn ngay, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể khu công nghiệp, khuchế xuất và trường học. Phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vàcông khai các hành vi, các cơ sở và sản phẩm vi phạm quy định ATTP trên cácphương tiện thông tin, truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng phương án,lực lượng thường trực, phương tiện, hóa chất, vật tư để phối hợp tham gia phòngchống ngộ độc thực phẩm; tập trung điều tra, xác định rõ cơ sở nguyên nhân, bữaăn nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân, căn nguyên và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhkịp thời, nhanh chóng khi xảy ra vụ ngộ độc theo quy định./.


Nơi nhận:
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP, Thái, Trg, Thanh, TH.
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Thanh Liêm