BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2891 TCT/NV2
V/v hỗ trợ kinh phí bằng đá xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà

Trả lời công văn số 54 TCKT ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà về khoản chi “Hỗ trợ kinh phí bằng đá xây dựng” cho cán bộ công nhân viên và một số đối tượng chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 công văn số 5778TC/TCT ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc “lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị chi thưởng khuyến mại” chỉ áp dụng đối với các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, các khoản chi đó phải gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy đối với khoản chi hỗ trợ đá xây dựng là sản phẩm của một bộ phận trong Công ty sản xuất ra cho cán bộ công nhân viên của Công ty khi họ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cũng như một số đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; không phải là sản phẩm quảng cáo, khuyến mại phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Công ty. Vì vậy, khi xuất đá xây dựng hỗ trợ cho các đối tượng trên. Công ty phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các đối tượng trên. Công ty phải nhập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hò biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến