BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2893 TCT/NV6
V/v doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực Thuộc trung ương

Qua kiểm tra quyết toán thuế đối với một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh kinh doanh quảng cáo, Tổng cục Thuế được biết để thực hiện các hợp đồng quảng cáo với khách hàng, các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo thường ký hợp đồng với các đài truyền hình ở địa phương thực hiện quảng cáo theo phương thức “hàng đổi hàng”. Các đài truyền hình không nhận tiền của doanh nghiệp quảng cáo thay vào đó doanh nghiệp quảng cáo phải nhập phim nước ngoài chuyển cho đài truyền hình chiếu, quá trình chiếu phim các đài truyền hình sẽ lồng nội dung quảng cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp quảng cáo. Qua công tác kiểm tra nổi lên một số vấn đề sau:

- Các doanh nghiệp quảng cáo nhập phim, có một số trường hợp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” nhưng cơ quan thuế không kiểm tra hợp đồng nhập phim nên không phát hiện và quản lý thu thuế.

- Các đài truyền hình thực hiện hợp đồng quảng cáo theo phương thức đổi phim lấy thời lượng quảng cáo không xuất hoá đơn giao cho doanh nghiệp quảng cáo dẫn đến vừa trốn thuế GTGT, thuế GTGT, vừa gây khó khăn cho doanh nghiệp quảng cáo khi kê khai chi phí quyết toán thuế TNDN.

Tổng cục Thuế lưu ý các địa phương:

1. Khi kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo, nếu có hoạt động nhập phim, nhập chương trình để chuyển đài truyền hình phát sóng phải kiểm tra kỹ hợp đồng nhập khẩu để xác định đối tượng phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Yêu cầu các đài truyền hình địa phương, khi thực hiện các hợp đồng quảng cáo theo phương thức đổi phim lấy thời lượng phát sóng phải xuất hoá đơn giao cho doanh nghiệp quảng cáo theo quy định tại điểm 1.1. Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn” và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định kể cả trường hợp ký hợp đồng quảng cáo theo phương thức đổi phim lấy thời lượng quảng cáo (doanh nghiệp quảng cáo phải có chương trình chuyển đài truyền hình chiếu, đài truyền hình lồng nội dung quảng cáo cho doanh nghiệp khi chiếu phim...). Đối với các đài truyền hình vi phạm phải áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; nếu không lập hoá đơn, không kê khai nộp thuế, phải truy thu thuế và phạt trốn lậu thuế theo quy định.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương