BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/BCT-XNK
V/v quy định nhập khẩu sản phẩm thép theo Thông tư số 23/2012/TT-BCT và công văn 10108/BCT-XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Phúc đáp công văn số 77/GVN-XNKHNngày 25 tháng 3 năm 2013 của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đề nghị Bộ Công Thươngxác nhận sản phẩm thép doanh nghiệp nhập khẩu để phục vụ sửa chữa, thay thế,nâng cấp thiết bị nhà máy giấy tại Bãi Bằng không thuộc phạm vi điều chỉnh củaThông tư 23/2012/TT-BCT ngày 07/8/2012 và công văn số 10108/BCT-XNK ngày23/10/2012. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ mục 2 khoản 2 điều 1 chươngI Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07/8/2012 của Bộ Công Thương Quy định việc ápdụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép, theođó hàng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩuđể lắp ráp, sửa chữa, bảo hành) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư nàyvà được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành.

Căn cứ công văn số 10108/BCT-XNKngày 23/10/2012 hướng dẫn một số nội dung về Thông tư số 23/2012/TT-BCT hướngdẫn một số nội dung về Thông tư 23/2012/TT-BCT thì các thương nhân nhập khẩuhàng hóa phục vụ sản xuất, gia công phải xuất trình Bản cam kết có xác nhận củaSở Công Thương khi làm thủ tục nhập khẩu.

Việc Tổng Công ty Giấy Việt Namnhập khẩu các loại ống thép (không hàn và có hàn), sản phẩm thép khác (hợp kimhoặc không hợp kim), sản phẩm thép trắng chỉ để phục vụ sửa chữa, thay thế,nâng cấp lò hơi, phân xưởng bột và hóa chất thuộc nhà máy giấy tại Bãi Bằngkhông thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 23/2012/TT-BCT và công văn10108/BCT-XNK doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quantheo quy định hiện hành, không phải xin giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ CôngThương và xác nhận của Sở Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để Tổng Côngty Giấy Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CNN;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh