BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2895/BGDĐT-TTr
V/v: Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng;
- Các Trưởng đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Thực hiện Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp nămhọc 2008-2009, Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốtnghiệp THPT năm 2009 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiệnvà kiến nghị xử lý sai phạm đồng thời giúp các cơ quan quản lý thu thập thôngtin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứngphó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra antoàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

2. Yêu cầu

Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan,trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng ghi trongQuyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổchức cá nhân tham gia kỳ thi.

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THI CỦA CÁCSỞ GD&ĐT, CỤC NHÀ TRƯỜNG - BỘ QUỐC PHÒNG

Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng xâydựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc kỳ thi, tiếp tục tạobước chuyển biến mới trong công tác quản lý, chỉ đạo thi. Công tác thanh tra,kiểm tra thi năm 2009 thực hiện theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày16/10/2006 và văn bản số 405/BGDĐT ngày 16/01/2007 về hướng dẫn thanh tra thi;Thông tư số: 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việcBan hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cần tập trung vào các hoạtđộng chủ yếu sau đây:

1. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi, việc tổ chức in sao đềthi.

2. Cử cán bộ thanh tra tại các hội đồng coi thi (HĐCT), cứ15 phòng thi bố trí ít nhất 1 cán bộ thanh tra. Cán bộ thanh tra có trách nhiệmgiám sát, đôn đốc các thành viên HĐCT và thí sinh chấp hành Quy chế thi (thựchiện theo mục 2 điểm c và mục 3 phần III - Tổ chức và hoạt động củaĐoàn thanh tra Bộ GD&ĐT).

3. Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động đến các HĐCT để kịpthời nắm vững tình hình tổ chức kỳ thi, chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sởvật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố.

4. Cử cán bộ phối hợp với lãnh đạo đoàn thanh tra Bộ ủyquyền đến thanh tra tại địa phương và tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành nhiệmvụ.

5. Tổ chức đoàn thanh tra để thanh tra công tác chấm thi,đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện quy chế của hội đồng chấmthi (HĐChT) và trực tiếp chấm thanh tra từ 5% đến 10% tổng số bài thi của thísinh (bài đã được hai giám khảo chấm độc lập và đã thống nhất điểm) để pháthiện những trường hợp vận dụng hướng dẫn chấm, biểu điểm chưa chính xác, chấmsai, bỏ qua dấu hiệu vi phạm quy chế thi.

6. Liên hệ với trưởng đoàn thanh tra và các đại học, họcviện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cử cán bộ, giảngviên tham gia đoàn thanh tra tại địa phương để thống nhất kế hoạch tiếp đónkhi đoàn đến địa phương.

7. Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi

a) Giải quyết khiếu nại về thi: khi có đơn khiếu nại của thísinh về điểm bài thi, các sở GD&ĐT xem xét giải quyết theo quy chế.

 b) Giải quyết tố cáo về thi: trong và sau kỳ thi, nếu có tốcáo về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi, Thanh tra sở đề xuất phương án vớilãnh đạo sở GD&ĐT giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA BỘGD&ĐT

1. Tổ chức các đoàn thanh tra

a) Trách nhiệm của các đại học, học viện, trườngđại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, Bộ GD&ĐT điều độngcán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp tham gia thanh tra, giám sát công tác in sao đề thi, coithi, chấm thi, phúc khảo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và CụcNhà trường- Bộ Quốc phòng. Đoàn thanh tra gồm có Trưởng đoàn, thư ký và cácthành viên.

- Căn cứ vào số lượng cán bộ, giảng viên của đơn vịdo Bộ điều động tham gia đoàn thanh tra, Thủ trưởng đơn vị ra Quyết địnhcử số cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009 trướcngày 10/5/2009 và gửi Quyết định đến Thanh tra Bộ, Sở GD&ĐT nơi đến thanhtra và đơn vị có Trưởng đoàn thanh tra. Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ làm đầu mốiliên hệ với Trưởng đoàn thanh tra và Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để nắmbắt việc phân công, lịch làm việc cụ thể của đoàn trong thời gian thực hiệnnhiệm vụ.

- Cán bộ, giảng viên tham gia đoàn thanh tra thi phảiđảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc đượcgiao

+ Nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các vănbản có liên quan đến kỳ thi

+ Nắm được nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

+ Đã được tập huấn về công tác thanh tra thi tốtnghiệp THPT

+ Đã hoặc đang giảng dạy tại các đại học, họcviện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Tổ chức tập huấn Quy chế, nghiệp vụ thi, nghiệpvụ thanh tra cho những người tham gia thanh tra thi và 10% số cán bộthanh tra dự phòng để bổ sung kịp thời khi có yêu cầu (nếu không đượctập huấn sẽ không được tham gia thanh tra thi).

- Chuẩn bị đủ tài liệu, các văn bản có liên quan chothành viên đoàn thanh tra (mỗi cán bộ thanh tra có 1 Quyết định và 1bộ tài liệu).

- Về chấm thi và phúc khảo: có 01cán bộ giám sátkhâu làm phách, 01cán bộ giám sát đối với mỗi môn tự luận và 01 cán bộgiám sát chấm trắc nghiệm (đối với thanh tra phúc khảo cần liên hệ với SởGD&ĐT nơi đến thanh tra để nắm được những môn phúc khảo).

- Chuẩn bị kinh phí cho cán bộ, giảng viên của trường thamgia đoàn thanh tra theo chế độ hiện hành.

- Bộ GD&ĐT gửi kèm theo Quyết định mỗi cán bộ 01 phùhiệu thanh tra thi- cách ghi số trong phù hiệu: Số QĐ của Bộ + QĐ của trường+ STT trong danh sách).

b) Trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra Bộ

- Trước ngày 10/5/2009, các Sở GD&ĐT gửi số liệu cụthể về số phòng thi theo từng HĐCT của tỉnh, thành phố cho đơn vị có Trưởngđoàn đến thanh tra (bằng công văn chuyển phát nhanh) để các Trưởng đoàn làmcăn cứ phân công.

- Trên cơ sở số thành viên đoàn thanh tra do các đơn vịchuyển đến và số lượng phòng thi trong từng HĐCT của tỉnh, thành phố nơi đếnthanh tra, Trưởng đoàn chịu trách nhiệm phân công cán bộ của đoàn theo quyđịnh sau:

 Ban Chỉ đạo thi (BCĐT) cấp tỉnh: Trưởng đoàn và 01 thư ký;

 Hội đồng in sao đề thi: 01cán bộ giám sát;

 HĐCT: đối với cụm trường gồm 3 trường THPT hoặc 3TTGDTX, mỗi HĐCT trong cụm bố trí 01cán bộ giám sát khoảng 06 phòngthi; cụm trường hỗn hợp gồm 02 trường THPT và 02 TT GDTX, mỗi HĐCTtrong cụm và HĐCT riêng lẻ bố trí 01cán bộ giám sát khoảng 05 phòngthi.

HĐChT và Hội đồng phúc khảo (HĐPK): 01 cán bộ thanhtra giám sát khâu làm phách, 01cán bộ thanh tra chấm trắc nghiệm và mỗi mônthi tự luận bố trí 01 cán bộ thanh tra giám sát;

Mỗi HĐCT, HĐChT, HĐPK cử 01 nhóm trưởng chịu trách nhiệmtrước Trưởng đoàn về toàn bộ hoạt động thanh tra tại hội đồng đó.

- Liên hệ với các trường có cán bộ, giảng viên tham giađoàn thanh tra, Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để thống nhất kế hoạch của đoànkhi đến địa phương

thực hiện nhiệm vụ.

Chú ý: đối với cán bộ giám sát in sao đề thi, thanh trachấm thi, phúc khảo cần liên hệ với sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để nắm đượclịch làm việc cụ thể.

2. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a) Lãnh đạo đoàn làm việc với BCĐT cấp tỉnh.

- Thông báo Quyết định thành lập đoàn thanh tra Bộ và kếhoạch thanh tra tại địa phương.

- Nghe BCĐT báo cáo công việc chuẩn bị cho kỳ thi vàphương án tổ chức kỳ thi.

- Kiểm tra thực tế:

+ Kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo về kỳ thi củaUBND tỉnh, thành phố; văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thicủa Sở GD&ĐT và các văn bản khác có liên quan đến kỳ thi. Cácphương án phối hợp với các ngành liên quan (Công an, Y tế, Điện lực, Bưuđiện, Giao thông...) và chính quyền địa phương các cấp trong quá trình tổchức thi.

+ Kiểm tra việc sắp xếp các cụm trường, HĐCT trongcụm, lập danh sách thí sinh dự thi theo quy định. Xem xét phương ánđảm bảo an toàn của Hội đồng in sao đề thi, HĐCT, HĐCh. Việc cách lytuyệt đối của cơ sở in sao đề thi, công tác bảo mật đề thi và đảmbảo an toàn trong giao nhận đề thi.

 + Các biện pháp phòng ngừa hành vi gây rối và ngăn chặn cácsai phạm, nhất là việc thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi, trao đổi, quay cópbài của thí sinh và vi phạm của người điều hành, coi thi, phục vụ thi.

+ Kiểm tra xác suất một số HĐCT (nếu cần) để nắmbắt việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, lực lượng tham gia vàphương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

b) Kiểm tra Hội đồng in sao đề thi (Kiểm tra trước khiHội đồng tiến hành in sao đề thi)

Cán bộ giám sát in sao đề thi kiểm tra việc chuẩnbị cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị (kể cả máy phát điện dựphòng, các phương tiện phòng chống cháy nổ, lụt bão), văn phòngphẩm; việc bố trí khu vực in sao đề thi cách ly theo 3 vòng độc lập;phương tiện liên lạc; việc bảo quản, bảo mật đề thi gốc, lực lượngtham gia, phối hợp tại sơ sở in sao đề thi. Phương án đảm bảo an toànkhi chuyển đề thi tới các HĐCT.

c) Kiểm tra tại các HĐCT.

Thành viên của đoàn thanh tra đến thanh tra cắm chốt tại cácHĐCT theo Quyết định điều động (mỗi HĐCT có 01 nhóm trưởng do Trưởng đoàn chỉđịnh) thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm tra việc bố trí các phòng thi, cơ sở vật chất, thiếtbị phục vụ kỳ thi. Tổ chức bảo vệ kỳ thi, phương án phòng ngừa việc phá rốitrật tự xung quanh và trong khu vực thi, biện pháp đảm bảo an toàn cho HĐCT vàthí sinh.

- Danh sách thí sinh các phòng thi; việc thực hiện sắp xếpthí sinh trong mỗi phòng thi theo quy chế.

- Việc đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sức khoẻ chothí sinh.

- Kiểm tra hồ sơ thi (học bạ, giấy khai sinh, văn bằng, cácloại giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích, đặc biệt lưu ý diện thí sinh đượcxếp loại giỏi, hồ sơ thí sinh tự do). Việc đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểmcủa thí sinh lớp cuối cấp. Quyết định thành lập HĐCT, danh sách thí sinh vàbảng ghi tên dự thi, các loại biên bản và giấy tờ khác có liên quan của HĐCT.Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp quản lý lỏng lẻo để giáo viên tự ýsửa chữa, bổ sung điểm, tẩy xoá, thay đổi học bạ để thay đổi kết quả học tậpcủa thí sinh. Yêu cầu HĐCT bổ sung kịp thời hồ sơ thi nếu còn thiếu.

Chú ý: khi kiểm tra điều kiện dự thi cần chú ý những yêu cầukhác nhau giữa giáo dục THPT, GDTX, thí sinh tự do.

- Kiểm tra việc tổ chức bảo quản đề thi và bài thi của HĐCT.

Để đảm bảo kỳ thi thực sự nghiêm túc, chính xác và tuyệt đốian toàn, đoàn, cán bộ thanh tra phải kiểm tra việc quán triệt quy chế thi vàquan điểm chỉ đạo kỳ thi của Bộ GD&ĐT đến cán bộ, giáo viên, nhân viên bảovệ, phục vụ kỳ thi và thí sinh cũng như công tác tuyên truyền về kỳ thi đối vớixã hội.

 3. Thanh tra công tác coi thi

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về lịch thi các môn củaBộ GD&ĐT.

- Giám sát công tác điều hành của Chủ tịch HĐCT và các thànhviên trong ban lãnh đạo HĐCT.

- Giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao nhận đềthi theo đúng quy định (lưu ý phòng ngừa việc mở nhầm đề thi hoặc gặp tìnhhuống hội đồng in sao vào bì nhầm đề thi).

- Kiểm tra việc sắp xếp chỗ ngồi của thí sinh cho từng mônthi theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ coi thi của giám thị vàcác lực lượng tham gia kỳ thi.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế của thí sinh (việc sử dụnggiấy nháp, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, phát hiện và yêu cầu xửlý vi phạm).

- Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, trật tựtrong và ngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục các sự cố.

Chú ý: nhóm trưởng phân công mỗi cán bộ thanh traphụ trách một số phòng thi, khu vực hành lang xung quanh để giám sát(giám thị ngoài phòng thi, công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ khôngđược vào khu vực hành lang phòng thi và xung quanh phòng thi khi thísinh đang làm bài, trừ trường hợp cần thiết do Chủ tịch HĐCT cho phép).

 - Giám sát việc thu bài của giám thị, quy trình giao nhậnbài của HĐCT và vận chuyển, bảo quản bài thi.

- Giám sát việc xử lý các biên bản vi phạm Quy chế của thísinh, giám thị, cán bộ quản lý và nhân viên bảo vệ, phục vụ trong các buổi thi.

4. Thanh tra công tác chấm thi

- Về chấm trắc nghiệm: giám sát cán bộ thực hiệnquy định không được mang theo vật dụng bị cấm khi xử lý phiếu trảlời trắc nghiệm;giám sát quá trình quét và xử lý, niêm phong phiếutrả lời trắc nghiệm và đĩa CD ghi các dữ liệu và kết quả bài thi…

- Về bộ phận làm phách: giám sát việc thực hiệnquy trình đánh phách; việc bảo mật phách của trưởng bộ phận làmphách, nhân viên máy tính trong bộ phận phách; việc bộ phận làmphách thực hiện cách ly theo quy định…

- Về chấm tự luận: giám sát việc điều hành củalãnh đạo HĐChT, giữ bí mật phân công giám khảo chấm vòng 1, vòng 2; việcthực hiện quy chế chấm thi, giao nhận bài thi, quy trình chấm 2 vòngđộc lập; việc ghi điểm vào phiếu chấm và bài thi; việc xử lý bàithi có dấu hiệu bất thường, bài thi chênh lệch điểm…

5. Tổng kết đợt thanh tra thi

Sau khi kết thúc công việc coi thi, Trưởng đoàn thanh trahọp thống nhất kết luận đánh giá tình hình tổ chức kỳ thi của BCĐT và các HĐCTcủa địa phương. Sau đó, làm việc với đại diện BCĐT của tỉnh, thành phố, Cục Nhàtrường- Bộ Quốc phòng để thông qua bản báo cáo kết quả thanh tra thi (theomẫu số 1).

 6. Lề lối làm việc

a) Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh traphải kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ vàtheo dõi việc xử lý (theo mẫu số 4).

b) Khi phát hiện giám thị, giám khảo, cán bộ, nhân viêncủa HĐCT, HĐChT, HĐPK vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêucầu lãnh đạo Hội đồng lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghinhớ (theo mẫu số 5), chuyển biên bản về BCĐT của tỉnh, thành phố yêu cầu xửlý và báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ) .

IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ĐOÀN THANH TRA BỘ VÀ BAN CHỈĐẠO THI CẤP TỈNH VÀ CÁC HĐCT, HĐChT

1. Đoàn thanh tra Bộ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tácchỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi: công tác chuẩn bịthi, in sao đề thi,coi thi, chấm thi, phúc khảo. Trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra Bộ hoạt động độc lập, không làm thaycông tác chỉ đạo của BCĐT, các HĐCT, HĐChT, phúc khảo và hoạt động thanhtra, kiểm tra thi của địa phương. Khi thấy cần thiết, cán bộ thanh tra, đoànthanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đềcần khắc phục (mẫu số 3), đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chếđồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và thông báo kịp thời vớisở GD&ĐT.

2. Khi xảy ra những sự việc phức tạp mà ý kiến của cán bộthanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐT địaphương, HĐCT, HĐChT, phúc khảo thì lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáovề Thanh tra Bộ (bằng điện thoại hoặc FAX). Trong khi chờ ý kiến giải quyếtcủa Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐT địa phương,không được để ảnh hưởng đến công việc của các HĐCT, HĐChT.

3. Các Sở GD&ĐT tạo điều kiện làm việc, thông tin liênlạc, sinh hoạt, đưa, đón các thành viên của đoàn thanh tra từ Sở đến các HĐCT(kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Đối với Sở GD&ĐT

a) Trong những tình huống đặc biệt cần có ý kiến chỉ đạo củaBộ GD&ĐT, Thanh tra các sở phải kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tinnhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, nội dung báo cáo cần chính xác,ngắn gọn, chú ý yêu cầu bảo mật thông tin liên quan đến nội dung đề thi khichưa thi xong.

b) Báo cáo nhanh về công tác coi thi sau khi kết thúcbuổi thi thứ 5 (theo mẫu số 11): FAX về Thanh tra Bộ trước 15 h ngày 4/6/2009.

c) Báo cáo tổng hợp về kỳ thi (coi thi, chấm thi) chậm nhấtlà ngày 20/6/2009 (theo mẫu 1 và mẫu 6).

2. Đối với đoàn thanh tra Bộ

a) Sau mỗi buổi thi từng môn, nhóm trưởng thanh tra tại cácHĐCT phải báo cáo nhanh bằng điện thoại về tình hình tổ chức thi tại HĐCT vớiTrưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp số liệu báo cáo nhanh(theo mẫu số 12) FAX về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ).

 b) Khi có tình huống đặc biệt, dù đã thống nhất biện phápgiải quyết cũng phải báo cáo ngay về Bộ (qua Thanh tra Bộ) bằng phương tiệnthông tin nhanh nhất.

c) Trong trường hợp xảy ra tình huống ngoài dự kiến (giaonhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấu hiệu lộ đề thi, khuvực thi bị mất trật tự nghiêm trọng... ) đoàn thanh tra phải báo cáo với BộGD&ĐT để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả tiêu cực. Đoàn thanh traBộ phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo cũng như việc không báo cáo hoặcbáo cáo không chính xác, kịp thời.

d) Ngoài các báo cáo nhanh, khi kết thúc kỳ thi các đoànthanh tra Bộ phải gửi các báo cáo: Giám sát in sao đề thi (mẫu số 9), coithi (mẫu số 1), chấm thi (mẫu số 6), phúc khảo (mẫu số 10) qua đườngbưu điện để bộ phận trực thi tổng hợp.

Trên đây là hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra thitốt nghiệp THPT năm 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịbáo cáo với Thanh tra Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Kèm theo hướng dẫn có mẫu báo cáo và biên bản thanh tra đểthực hiện.

Điện thoại trực của Thanh tra Bộ: 0438684763; FAX: 0438693145;0438684763.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg - Bộ trưởng (để báo cáo );
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đoàn TTr (để thực hiện);
- Các Vụ GDTrH, GDTX,
TTr, Cục KT-KĐCLGD (để thực hiện);
- Lưu VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Chiến