BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2895/BNV-TL
V/v truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công vănsố 1735/BHXH-BT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việctruy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng có thời gianđảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 củaChính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đâyviết tắt là Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ); sau khi có ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại công văn số 2068/LĐTBXH-BHXH ngày 18 tháng 6 năm2014, của Bộ Tài chính tại công văn số 9028/BTC-HCSN ngày 04 tháng 7 năm 2014,của Bộ Tư pháp tại công văn số 3201/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 7 năm 2014 và củaBan Tổ chức Trung ương tại công văn số 7024-CV/BTCTW ngày 14 tháng 7 năm 2014,Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Cán bộ, côngchức cấp xã là bệnh binh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số09/1998/NĐ-CP không hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ quỹbảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng không đóng bảo hiểm xã hội quy địnhtại Khoản 5 Mục III Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số09/1998/NĐ-CP mà thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hộiquy địnhtại Khoản 1 và Khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội ViệtNam thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnhbinh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP từ ngày 01tháng 01 năm 1998 đến ngày Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đểtính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Việc tính thờigian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 để tính hưởng bảo hiểm xã hội đốivới các đối tượng tại Điểm 1 nêu trên được thực hiện theo quy định tại Khoản 6Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27 tháng 5năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chínhphủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chứcở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Điểm14 Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2009 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướngdẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Văn bản nàythay thế ý kiến tại Tiết b Điểm 2 công văn số 31/TCCP-ĐP ngày 12 tháng 02 năm1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) vềviệc trả lời về chế độ, chính sách đối với cánbộ xã.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Nội vụ, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tư pháp;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng