BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2896/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1199/TCTHK ngày 7/8/2002 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính tại công văn số 8822 TC/TCDN ngày 22 tháng 8 năm 2003, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1- Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam là 37,3 đồng/1.000 đồng doanh thu (trong đó có 0,3 đồng đơn giá dùng để khuyến khích đối với số lao động có kỹ thuật gồm: cơ giới, đặc thiết, vô tuyến ra đa, cơ khí trực tiếp kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng máy bay A320, Boing 767, giảm chi phí bằng ngoại tệ cho Nhà nước) tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch sau:

- Doanh thu: 11.484 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 383 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Mức đơn giá tiền lương trên không bao gồm tiền thưởng an toàn hàng không và quy định tại Quyết định số 611/TTg ngày 4/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 06/LB-TT ngày 28/2/1997 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Tài chính.

2- Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3- Đối với đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty Hàng không. Tổng công ty Hàng không có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4- Do tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2003 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam diễn biến phức tạp không dự báo trước được nên chỉ tiêu lợi nhuận nêu tại điểm 1 công văn này chỉ dùng để xác định đơn giá tiền lương năm 2003 không áp dụng quỹ lương bổ sung khi lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch theo quy định tại Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 11/01/2002 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 05/2002/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

5- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên. Đồng thời xây dựng phương án sắp xếp sử dụng lao động hợp lý không tăng lao động quá mức so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng