BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
V/v: vướng mắc làm thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng xăng dầu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 1106/HQHCM-TXNK ngày 28/4/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc làm thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng xăng dầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về kiến nghị đưa mặt hàng xăng dầu vào diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:
Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật quản lý thuế, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và điểm h khoản 3 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì mặt hàng xăng dầu có hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định.
2. Về kiến nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế như đối với hàng sản xuất xuất khẩu quy định tại khoản 3 Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT BTC đối với mặt hàng xăng dầu:
Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của đơn vị và sẽ trao đổi với các đơn vị liên quan để có công văn hướng dẫn thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường