TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2897/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Kính gửi:

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường
Địa chỉ: Lô T2-6 Đường D1, Khu CN Cao, P.Hiệp Phú, Quận 9
Mã số thuế: 0302997736

Trả lời văn thư số 33/2014/ETMngày 13/3/2014 và hồ sơ bổ túc ngày 01/4/2014 của Trung tâm về thuế suất thuếgiá trị gia tăng (GTGT). Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Khoa họcvà Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

“...

3. Hoạt động khoa học vàcông nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thựcnghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và côngnghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học vàcông nghệ.

4. Nghiên cứu khoa học làhoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiệntượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thựctiễn.

5. Nghiên cứu cơ bản là hoạtđộng nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tựnhiên, xã hội và tư duy.

6. Nghiên cứu ứng dụng làhoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệmới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và xã hội.

7. Phát triển công nghệ làhoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông quaviệc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiệncó, tạo ra công nghệ mới.

...

10. Dịch vụ khoa học vàcông nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao côngnghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn,đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trongcác lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2014):

+ Tại Khoản 15, Điều 10 quy định về thuế suất 5%:

Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triểncông nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạtnhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng,phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế -xã hộitheohợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ,không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ công văn số 2362/TCT-CS ngày 02/07/2010 củaTổng cục Thuế hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ KHCN;

Căn cứ quy định nêu trên và các hồ sơ gửi kèm, trườnghợp Trung tâm ký hợp đồng thực hiện dịch vụ: Quan trắc, đánh giá tình hình ônhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; đo đạc phân tích mẫu nước thải, không khí; giámsát thu mẫu, phân tích các thông số chất lượng nước, môi trường không khí; dịchvụ lập báo cáo, phê duyệt mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường không phải làdịch vụ khoa học công nghệ do đó phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Trungtâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
-
P.KT 3;
- Lưu (TTHT, HC).
706-5839/14 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga