BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2897/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 406/LĐTBXH-CSLĐ ngày 03/8/2009 của SởLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc ghi tại trích yếu, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày05/01/2005 và Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, các công ty nhà nước đóng trên địa bàn nào thì áp dụngthấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó để làm cơ sở tính đơngiá tiền lương và trả lương cho người lao động. Việc áp dụng mức lương tốithiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng (hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa khôngquá 1,34 hoặc 2 lần so với mức lương tối thiểu chung) tùy thuộc vào năng suấtlao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Vì vậy, đối với Công ty Khai thác công trình Thủy lợi BắcĐuống hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III thì áp dụng thống nhất bằng mứclương tối thiểu vùng IIII và đối với Công ty Khai thác công trình Thủy lợi NamĐuống hoạt động trên địa bàn vùng IV thì áp dụng thấp nhất bằng mức lương tốithiểu vùng IV để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương và trả lương cho người laođộng. Tuy nhiên, việc áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểuvùng theo quy định của Nhà nước và bảo đảm tương quan cân đối về tiền lương củaCông ty Khai thác công trình Thủy lợi Nam Đuống so với Công ty Khai thác côngtrình Thủy lợi Bắc Đuống căn cứ vào khả năng chi trả của ngân sách địa phươngvà do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở biết vàhướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào