BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2898 TCT/CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 689 CT/LTPP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về thuế GTGT đối với dịch vụ cung ứng cho vận tải quốc tế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 22, mục II, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp cung ứng hàng hoá dịch vụ cho tàu biển vận tải quốc tế, nhưng được thanh toán thông qua các đại lý tàu biển thì hàng hoá, dịch vụ đó vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến