BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2898TCT/NV6
V/v xử lý bản kê thu mua hàng thuỷ sản không đúng quy định

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2001

Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Toàn
(27 Phan Chu Trinh - Đà Nẵng)
- Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36/TT ngày 12/06/2001của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Toà đề nghị hướng dẫn và giảiquyết về chính sách thuế đối với nguyên liệu hải sản theo bảng kê, qua nghiêncứu công văn và hồ sơ kèm theo Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý truy thu thuế đối với bản kê khaithu mua nguyên liệu nông, lâm, hải sản của Công ty, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã cóquy định xử lý số 3200 QĐ/CT-NQD ngày 05/06/2001 về việc truy thu số thuế GTGTkhông được khấu trừ theo tỷ lệ, truy thu thuế khấu hao lưu thông; công văn số379 CV/CT-NQĐ ngày 11/07/2001 trả lời Công ty.

2. Tại điểm 15.b Mục II Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lýđể xác định thu nhập thuế các khoản chi phí không có chứng từ hoặc chứng từkhông hợp pháp (trừ trường hợp quy định về bản kê).”

Tại điểm 1 Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/08/1999của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/1999/NĐ-CP ngày11/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăngquy định: “Cơ sở sản xuất, chế biến, thương mại nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ thuế mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến củangười trực tiếp sản xuất, trực tiếp khai thác không có hoá đơn nhưng có bánhàng hoặc của người kinh doanh có hoá đơn bán hàng thì được khấu trừ thuế GTGTđầu vào theo tỷ lệ (%) tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo bản kê hoặc hoáđơn”.

Tại điểm 5a Mục II Thông tư 106/1999/TT-BTC nêu trênquy định: “... Bản kê phải lập đúng quy định ghi rõ tên, địa chỉ người bán, loạihàng, số lượng và giá thành thanh toán đúng với chứng từ chi trả tiền. Ngườiphụ trách thu mua, người lập, ký duyệt bản kê phải chịu trách nhiệm về tínhđúng đắn và chính xác của số liệu kê khai, nếu cố tình kê khai không đúng, kêkhai sai mặt hàng để tính khấu trừ thuế là hành vi khai man trên thuế sẽ bị xửlý theo pháp luật.”

Tại điểm 6b Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn,chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường quy định: “Hàng hoá, vật tưmua, nhận, còn tồn lại hoặc đã đưa vào sản xuất, tiêu thụ không có đủ hoá đơn,chứng từ hợp pháp đều coi là hành vi trốn thuế, bị xử lý phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực thuế và truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanhnghiệp khâu lưu thông tính theo giá trị trường giao tại thời điểm kiểm tra (nếulà hàng đang vận chuyển) hoặc tính theo trị giá hàng hoá cơ sở đã phản ánh trêncơ sở kế toán.”

Căn cứ các quy định trên và xem xét, giải quyết vụviệc của Công ty đúng quy định, phù hợp với thực tế, Tổng cục Thuế đề nghị Cụcthuế thành phố làm rõ một số nội dung sau đây:

- Thực tế Công ty TNHH Sản xuất và thương mại ThanhToàn có mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, hải sản về để phục vụ sản xuất kinhdoanh hay không; số lượng hàng mua (kiểm tra nhập, xuất, tồn); giá mua hàng cóphù hợp với trị trường hay không; việc ghi chép trên bản kê và các chứng từthanh toán tiền của Công ty có đảm bảo theo đúng quy định hay không.

- Cục thuế đã kiểm tra, xác minh bao nhiêu trườnghợp tên, địa chỉ người bán trên bản kê của Công ty; trong đó có bao nhiêutrường hợp sai tên, địa chỉ người bán. Nói rõ phương pháp và nội dung kiểm tra,xác minh. Trường hợp nhờ cơ quan thuế địa phương khác xác minh thì gửi bảnphotocpy công văn nhờ xác minh và kết quả trả lời để Tổng cục nghiên cứu.

- Kết quả tài chính của Công ty trước và sau khibị xử lý.

- Qua tình hình thực tế ở địa phương và qua xác minh,Cục thuế có kiến nghị gì với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để xem xét giải quyếtcho phù hợp vời thực tế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế báo cáo các nội dung trên bằng vănbản về Tổng cục Thuế./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Quế