BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2899 TC/NV5
V/v CS thuế đối với tiền tài trợ từ nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6769/CT-ĐTNN ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế đối với tiền tài trợ từ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 1822 TC/TCT ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp nhận khoản tài trợ bằng tiền từ nước ngoài để hỗ trợ cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp thì khoản tài trợ này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

Doanh nghiệp phải sử dụng khoản tiền tài trợ đúng mục đích và các khoản chi từ nguồn tiền tài trợ này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến