BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 28TCT/DNK
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5639 CT/CV-NQDngày 2/12/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về việc khấu trừ thuế GTGTđối với các hóa đơn đầu vào mua xe hai bánh gắn máy là tang vật vụ án, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị giatăng quy định: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT củahàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giátrị gia tăng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty mua xe hai bánh gắn máy là vật chứng của vụ án buôn lậu đã bị cơ quanbảo vệ pháp luật khởi tố, xét xử; cơ quan công an xử lý thu hồi số xe hai bánhgắn máy trên để bán sung công quỹ thì số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua xe haibánh gắn máy trên không được tính khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến