BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý kiến điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3804/BNN-XD ngày 19/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)đề nghị góp ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứanước Krông Búk Hạ tỉnh Đăk Lăk kèm văn bản số 3560/BNN-XD ngày 28/11/2008 vàTổng mức đầu tư điều chỉnh do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thuỷ lợi 3 lậptháng 8/2008. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạđã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 849 QĐ/BNN-XD ngày 14/4/2005và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2987 QĐ/BNN-XD ngày 16/10/2006. Qúatrình thực hiện đến nay do mưa lớn, lưu lượng lũ tăng cao phải thay đổi quy môcông trình; mặt khác, do thay đổi chế độ chính sách kinh tế- tài chính và didân tái định cư đã làm tăng tổng mức đầu tư từ 1090,95 tỷ đồng lên 1834,55 tỷđồng. Do vậy, việc điều chỉnh (phê duyệt lại) dự án để thực hiện là cần thiết;tuy nhiên, chủ đầu tư cần lưu ý:

1) Việc thay đổi quy mô hạng mụccông trình cần đề cập đầy đủ các yếu tố cần thiết (thời tiết bất thường, địachất thủy văn…), áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định để tránhlặp lại những khiếm khuyết về kỹ thuật;

2) Tổng mức đầu tư điều chỉnhcần phân tích rõ những khối lượng và giá trị đã thực hiện trong từng thời kỳtương ứng với những quy định (về giá xây dựng, chế độ tiền lương, tiêu chuẩnbồi thường tái định cư) của thời kỳ đó; khối lượng và giá trị những công việccòn thực hiện đến khi kết thúc dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
Như trên
Lưu VP, HĐXD. Hg (4).

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang