BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 29/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty phát triển khu công nghiệpNghệ An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110 CV/CTy ngày 29/12/2009của Công ty phát triển khu công nghiệp Nghệ An đề nghị hướng dẫn áp dụng Thôngtư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá và hợpđồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã vàđang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giáhợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xâydựng, gói thầu đang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triểnkhai lựa chọn nhà thầu từ khi phê duyệt giá gói thầu, ... cho đến khi có kếtquả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giáhợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực (ngày 19/5/2008) của Thôngtư số 09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Theo quyđịnh của Thông tư thì không bắt buộc phải điều chỉnh hình thức hợp đồng.

2. Khi điều chỉnh giá hợp đồng (do bù giá vật liệu xây dựng)theo đúng quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD mà không làm vượt tổng mứcđầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư xem xét phê duyệt, không phải xin phépNgười quyết định đầu tư trước khi thực hiện.

Công ty phát triển khu công nghiệp Nghệ An căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh