BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/BXD-QLN
V/v thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Đắc Lắk

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk

Phúc công văn số 219/SXD-QLN ngày 06 tháng 3 năm 2009 của SởXây dựng tỉnh Đắc Lắk về chủ trương thành lập Quỹ phát triển nhà ở tỉnh ĐắcLắk, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 52 của Luật Nhà ở có quy định về "Nguồnvốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội" và giao cho Chính phủ quy định cụthể về nguồn vốn, đơn vị quản lý quỹ và nội dung quản lý sử dụng quỹ theonguyên tắc bảo toàn vốn. Theo đó, tại Điều 19 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CPngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Nhà ở cũng đãquy định về Quỹ phát triển nhà ở. Do vậy, việc thành lập Quỹ phát triển nhà ởđã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Song nhằm giảm các thủtục và đầu mối, nên tại Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật Nhà ở, quy định chỉ thànhlập Quỹ phát triển nhà ở với các địa phương chưa có Quỹ đầu tư phát triển.

2. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 138/2007/NĐ-CPngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tưphát triển của địa phương thì Quỹ đầu tư phát triển chỉ nhận ủy thác việc quảnlý hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở. Vì vậy, việc thành lập Quỹ phát triểnnhà ở đã được quy định theo pháp luật về nhà ở, còn công tác quản lý Quỹ thì cóthể thành lập một đơn vị riêng hoặc ủy thác việc quản lý hoạt động cho Quỹ đầutư phát triển là tùy thuộc vào điều kiện đặc thù của địa phương do Hội đồngnhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xâydựng tỉnh Đắc Lắk căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để trình Uỷ bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để B/C);
- UBND tỉnh Đăc Lắk (để biết);
- Sở Tài chính Đắc Lăk (để phối hợp);
- Lưu VP, QLN(2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà